KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 809 792 767 636 432 94 992 99 657 102 983 107 961 119 923 51 184 54 617 52 935 56 994 57 822 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 31 093 33 831 33 035 36 425 36 903 31 093 33 831 33 035 36 425 36 903
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,4 1,3 1,3 1,1 0,7 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 577 592 592 588 599 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 31 28 29 29 28 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 940 917 892 868 .. 940 917 892 868 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 7 837 7 535 7 335 7 156 6 964 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 160 598 160 920 160 920 160 229 160 091 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,1 15,3 19,2 4,2 4,2 750,0 1 088,8 687,9 341,4 1 105,2 324,5 411,5 1 439,8 356,9 1 044,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,1 15,3 19,2 2,0 2,0 598,8 707,5 278,1 216,7 629,1 141,7 149,3 128,2 211,3 943,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 151,2 381,3 409,8 124,7 476,1 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 45 2 999 3 693 4 048 3 785 3 825 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 913 837 1 142 2 012 1 181 913 837 1 142 2 012 1 181
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 24 36 23 23 23 1 381 1 317 1 080 1 074 1 061 647 633 573 622 629 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 697 637 652 607 607 697 637 652 607 607

Kontakt