KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Kirke

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent . . 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent . . 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent . . 69,2 67,9 66,8 72,3 71,0 70,1 69,2 68,3 75,7 74,4 73,6 72,9 71,7 72,7 71,3 70,5 69,8 68,6 73,3 71,8 71,0 70,1 69,0 73,3 71,8 71,0 70,1 69,0
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent . . 50,2 51,1 49,9 56,7 56,1 54,4 51,9 52,1 64,2 60,6 58,9 56,9 56,8 57,8 55,3 53,6 51,9 51,4 59,9 57,9 55,1 51,1 51,0 59,9 57,9 55,1 51,1 51,0
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent . . 45,1 48,3 43,3 58,0 55,8 54,0 52,1 51,7 64,6 63,0 61,2 59,5 57,7 61,5 60,0 57,9 56,3 54,4 51,3 54,2 49,6 48,3 45,3 51,3 54,2 49,6 48,3 45,3
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent . . 83,9 83,9 88,5 88,6 87,1 86,9 85,5 85,0 92,3 90,8 90,2 89,2 87,5 90,4 88,8 88,2 87,4 85,5 90,5 87,2 86,1 83,8 82,1 90,5 87,2 86,1 83,8 82,1
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent . . 12,8 13,3 13,7 11,3 12,5 12,4 13,0 13,2 9,3 10,3 10,3 10,9 11,2 10,7 11,8 11,7 12,3 12,6 10,6 11,9 12,0 12,4 12,9 10,6 11,9 12,0 12,4 12,9
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr . . 565 582 584 512 520 538 559 552 604 615 633 654 657 583 591 607 628 631 577 606 620 640 640 577 606 620 640 640
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr . . 119 122 125 26 27 26 29 24 18 19 18 19 18 35 35 36 38 37 33 34 40 42 42 33 34 40 42 42
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt