KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . 1 563 1 539 36 532 37 113 37 648 37 531 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 5 276 5 419 5 445 5 572
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . 25 24 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . 73 74 51 53 52 52 52 52 52 53 48 48 48 48 57 55 55 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . 586 2 154 1 225 1 603 1 527 1 565 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 953 1 139 1 649 1 292
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . 9 176 10 165 7 642 9 385 9 857 10 191 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 8 628 11 069 11 356 11 041
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . 12 16 31 35 32 35 30 30 29 29 33 34 33 32 21 22 19 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . 45 37 1 516 1 459 1 304 1 497 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 282 292 243 235
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . 0,6 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . 19,0 17,1 21,2 20,8 17,9 16,3 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 22,0 21,3 18,3 16,9

Kontakt