KOSTRA nøkkeltall

Samnanger - 4623 (Vestland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Samnanger Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . . 554 10 474 10 095 8 533 7 453 76 118 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . . . 105 724
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . . 2,4 3,5 3,4 3,2 .. 4,2 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . . . 4,7
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . . 230 3 003 3 003 2 644 .. 17 924 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . . . 22 466
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . . 31 552 537 431 .. 3 652 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . . . 5 806
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . . 2 756 119 256 117 000 93 751 .. 859 653 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . . . 820 472
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . . 54 169 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 11 011 937 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . . . 4 663 475
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 8,5 17,5 36,0 21,5 28,9 1 946,9 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . . . 433,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 8,5 11,6 35,6 15,2 27,4 390,1 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . . . 308,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 0,0 5,9 0,4 6,3 1,5 1 556,8 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . . . 125,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . . 51 166 182 237 290 2 399 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . . . 1 704
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . . 9 123 87 80 97 788 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . . . 736

Kontakt