KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . 81,2 84,0 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 . . . 87,9 88,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . 90,5 91,3 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 . . . 94,4 94,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . 97,1 96,5 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 . . . 98,5 98,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . 75,2 75,9 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 . . . 61,0 61,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall . . . 5,1 5,4 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 . . . 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent . . . 35,1 37,3 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 . . . 45,1 45,9
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent . . . 3,0 2,4 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 . . . 3,7 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr . . . 73,6 71,7 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 . . . 71,0 75,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . 86,7 65,7 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 . . . 81,9 84,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 11,5 11,5 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 . . . 15,4 15,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . 160 407 167 739 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 . . . 157 853 168 844
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr . . . 60,2 59,9 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 . . . 58,1 62,1
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".