KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 0 305 0 394 0 9 674 10 474 10 095 8 533 7 453 35 474 36 518 36 906 41 055 39 611 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 27 538 28 223 29 009 31 971 34 030 27 538 28 223 29 009 31 971 34 030
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,0 3,2 0,0 4,1 0,0 3,2 3,5 3,4 3,2 .. 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,1 4,3 4,8 .. 4,0 4,1 4,3 4,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 97 95 95 95 96 3 020 3 003 3 003 2 644 .. 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 6 835 6 804 6 804 6 720 .. 6 835 6 804 6 804 6 720 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 14 14 13 11 9 570 552 537 431 .. 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 234 2 191 2 186 2 121 .. 2 234 2 191 2 186 2 121 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 2 935 2 907 2 454 2 707 2 482 119 345 119 256 117 000 93 751 .. 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 728 993 733 553 731 509 725 944 .. 728 993 733 553 731 509 725 944 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 137 970 137 879 137 879 137 829 137 828 1 149 901 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 356 097 2 340 835 2 340 835 2 334 987 .. 2 356 097 2 340 835 2 340 835 2 334 987 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 55,5 17,5 36,0 21,5 28,9 474,8 480,8 228,6 322,1 164,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 213,2 320,5 150,3 241,9 225,8 213,2 320,5 150,3 241,9 225,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 36,1 11,6 35,6 15,2 27,4 151,3 180,1 61,2 90,6 87,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 168,4 217,4 123,7 176,4 167,2 168,4 217,4 123,7 176,4 167,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 5,9 0,4 6,3 1,5 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 44,8 103,1 26,6 65,5 58,6 44,8 103,1 26,6 65,5 58,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 355 166 182 237 290 1 613 1 022 1 336 1 933 1 472 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 256 406 718 333 566 256 406 718 333 566
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 6 2 0 0 1 132 123 87 80 97 446 531 360 424 527 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 280 261 225 201 244 280 261 225 201 244

Kontakt