KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 3007 (Viken)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . -0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 6 116 6 765 40 864 45 033 50 333 53 177 57 231 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . . . 124 051 128 764
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 4,9 5,5 3,1 3,5 .. 5,1 5,5 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 5,1 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 1 246 1 238 12 996 12 928 .. 10 494 10 433 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 24 417 24 296
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 231 233 3 257 3 210 .. 2 644 2 606 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 6 325 6 228
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 72 024 74 495 850 202 855 749 .. 860 265 862 041 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 2 036 507 2 029 194
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 1 088 833 1 089 100 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 3 726 410 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 11 242 424 11 239 133
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1 649,8 13,0 501,2 318,2 333,6 3 035,9 777,3 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . . . 3 432,2 760,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 486,3 12,0 372,9 164,4 196,6 666,4 488,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . . . 960,9 346,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1 163,5 1,0 128,3 153,8 137,0 2 369,5 289,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . . . 2 471,3 414,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 7 42 1 483 942 1 458 1 942 1 594 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . . . 1 553 1 678
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 38 25 480 434 453 385 408 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . . . 814 791

Kontakt