KOSTRA nøkkeltall

Råde - 0135 (Østfold)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Råde Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 514 1 592 1 642 1 688 1 710 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 40 850 41 171 40 864 45 033 50 333 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 27 538 28 223 29 009 31 971 34 030 27 538 28 223 29 009 31 971 34 030
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,2 5,7 5,9 6,1 6,0 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 3,0 3,1 3,1 3,5 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,1 4,3 4,8 .. 4,0 4,1 4,3 4,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 293 280 280 278 285 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 13 418 13 326 12 996 12 928 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 6 835 6 804 6 804 6 720 .. 6 835 6 804 6 804 6 720 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 116 112 115 108 108 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 3 494 3 433 3 257 3 210 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 234 2 191 2 186 2 121 .. 2 234 2 191 2 186 2 121 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 32 996 32 731 32 926 32 586 33 583 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 869 999 872 290 850 202 855 749 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 728 993 733 553 731 509 725 944 .. 728 993 733 553 731 509 725 944 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 43 919 42 968 42 968 42 869 42 864 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 356 097 2 340 835 2 340 835 2 334 987 .. 2 356 097 2 340 835 2 340 835 2 334 987 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,7 2,5 1,5 1,0 5,9 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 525,1 716,5 501,2 318,2 333,6 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 213,2 320,5 150,3 241,9 225,8 213,2 320,5 150,3 241,9 225,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,7 2,5 1,5 0,0 5,9 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 283,2 331,9 372,9 164,4 196,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 168,4 217,4 123,7 176,4 167,2 168,4 217,4 123,7 176,4 167,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 241,9 384,6 128,3 153,8 137,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 44,8 103,1 26,6 65,5 58,6 44,8 103,1 26,6 65,5 58,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 16 0 9 0 0 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 1 070 903 1 483 942 1 458 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 256 406 718 333 566 256 406 718 333 566
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 5 7 8 9 9 501 541 635 476 454 542 535 480 434 453 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 280 261 225 201 244 280 261 225 201 244

Kontakt