KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 10,2 11,3 11,8 12,6 13,2 10,2 11,3 11,8 12,6 13,2 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 10,2 11,3 11,8 12,6 13,2 10,2 11,3 11,8 12,6 13,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 54,4 100,0 100,0 100,0 100,0 54,4 100,0 100,0 100,0 100,0 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 54,4 100,0 100,0 100,0 100,0 54,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent -313,3 -61,4 82,1 20,3 34,9 -313,3 -61,4 82,1 20,3 34,9 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 -313,3 -61,4 82,1 20,3 34,9 -313,3 -61,4 82,1 20,3 34,9
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 203 1 176 1 705 1 956 1 762 1 203 1 176 1 705 1 956 1 762 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 203 1 176 1 705 1 956 1 762 1 203 1 176 1 705 1 956 1 762
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 72 464 36 290 41 935 25 403 25 403 72 464 36 290 41 935 25 403 25 403 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 72 464 36 290 41 935 25 403 25 403 72 464 36 290 41 935 25 403 25 403
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 523 576 780 1 123 2 620 523 576 780 1 123 2 620 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 523 576 780 1 123 2 620 523 576 780 1 123 2 620
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 116 128 138 147 154 116 128 138 147 154 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 116 128 138 147 154 116 128 138 147 154
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr -61 255 503 921 429 -61 255 503 921 429 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 -61 255 503 921 429 -61 255 503 921 429
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr -35 024 149 877 290 786 538 695 255 426 -35 024 149 877 290 786 538 695 255 426 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 -35 024 149 877 290 786 538 695 255 426 -35 024 149 877 290 786 538 695 255 426
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.