KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,4 3,6 4,3 5,2 3,4 3,6 4,3 5,2 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,4 3,6 4,3 5,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 1,1 2,4 1,9 1,0 1,1 2,4 1,9 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,1 2,4 1,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,6 -3,1 -4,4 -7,1 -3,6 -3,1 -4,4 -7,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 -3,6 -3,1 -4,4 -7,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,4 21,4 12,4 18,6 18,4 21,4 12,4 18,6 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 18,4 21,4 12,4 18,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 84,0 82,7 77,0 77,5 84,0 82,7 77,0 77,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 84,0 82,7 77,0 77,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56 542 60 170 62 909 64 549 56 542 60 170 62 909 64 549 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 56 542 60 170 62 909 64 549
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,5 6,9 6,6 9,1 6,5 6,9 6,6 9,1 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 6,5 6,9 6,6 9,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,7 15,7 14,9 16,1 19,7 15,7 14,9 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 19,7 15,7 14,9 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 44,6 68,4 59,3 86,5 44,6 68,4 59,3 86,5 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 44,6 68,4 59,3 86,5

Kontakt