KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 0 0 0 0
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Landbrukseiendommer (antall) antall 149 152 152 152 149 152 152 152 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 149 152 152 152
Jordbruksbedrifter (antall) antall 27 26 30 30 27 26 30 30 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 27 26 30 30
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 7 560 7 489 7 360 7 365 7 560 7 489 7 360 7 365 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 7 560 7 489 7 360 7 365
Produktivt skogareal (dekar) dekar 270 951 253 174 253 174 258 082 270 951 253 174 253 174 258 082 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 270 951 253 174 253 174 258 082
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 73,0 103,1 0,0 4,0 73,0 103,1 0,0 4,0 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 73,0 103,1 0,0 4,0
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,0 81,1 0,0 1,0 6,0 81,1 0,0 1,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 6,0 81,1 0,0 1,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 67,0 22,0 0,0 3,0 67,0 22,0 0,0 3,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 67,0 22,0 0,0 3,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 10 0 0 0 10 0 0 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 0 10 0 0
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 8 9 1 10 8 9 1 10 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 8 9 1 10

Kontakt