KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 19 325 19 685 20 300 21 724 22 986 19 325 19 685 20 300 21 724 22 986 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 19 325 19 685 20 300 21 724 22 986 19 325 19 685 20 300 21 724 22 986
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 201,1 200,5 205,2 206,4 209,5 201,1 200,5 205,2 206,4 209,5 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 201,1 200,5 205,2 206,4 209,5 201,1 200,5 205,2 206,4 209,5
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,3 23,5 23,1 23,6 24,3 24,3 23,5 23,1 23,6 24,3 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 24,3 23,5 23,1 23,6 24,3 24,3 23,5 23,1 23,6 24,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,0 72,3 73,0 73,4 74,8 71,0 72,3 73,0 73,4 74,8 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 71,0 72,3 73,0 73,4 74,8 71,0 72,3 73,0 73,4 74,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,53 0,54 0,56 0,56 0,57 0,53 0,54 0,56 0,56 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,53 0,54 0,56 0,56 .. 0,53 0,54 0,56 0,56 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,1 28,8 28,2 27,9 27,4 30,1 28,8 28,2 27,9 27,4 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 30,1 28,8 28,2 27,9 .. 30,1 28,8 28,2 27,9 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 42,8 44,4 45,3 45,3 46,5 42,8 44,4 45,3 27,5 46,5 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 42,8 44,4 45,3 45,3 .. 42,8 44,4 45,3 45,3 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,8 16,3 15,9 15,1 14,4 16,8 16,3 15,9 15,1 14,4 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 16,8 16,3 15,9 15,1 14,4 16,8 16,3 15,9 15,1 14,4
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 58,4 56,0 65,3 70,9 74,4 58,4 56,0 65,3 70,9 74,4 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 58,4 56,0 65,3 70,9 74,4 58,4 56,0 65,3 70,9 74,4
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 943 2 942 2 961 3 144 3 429 2 943 2 942 2 961 3 144 3 429 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 2 943 2 942 2 961 3 144 3 429 2 943 2 942 2 961 3 144 3 429
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 51,4 52,6 50,3 50,6 46,5 51,4 52,6 50,3 50,6 46,5 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 51,4 52,6 50,3 50,6 46,5 51,4 52,6 50,3 50,6 46,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,48 0,50 0,51 0,49 0,49 0,48 0,50 0,51 0,49 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,48 0,50 0,51 0,49 0,49 0,48 0,50 0,51 0,49 0,49
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,72 0,82 0,84 0,77 0,83 0,00 0,00 0,00 0,77 0,83 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,72 0,82 0,84 0,77 0,83 0,72 0,82 0,84 0,77 0,83
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 9,9 10,2 10,4 10,4 10,0 9,9 10,2 10,4 10,4 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 10,0 9,9 10,2 10,4 10,4 10,0 9,9 10,2 10,4 10,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,5 8,7 8,8 8,7 8,7 8,5 8,7 8,8 8,7 8,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 8,5 8,7 8,8 8,7 8,7 8,5 8,7 8,8 8,7 8,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 32,8 36,6 39,9 44,9 47,7 32,8 36,6 39,9 44,9 47,7 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 32,8 36,6 39,9 44,9 47,7 32,8 36,6 39,9 44,9 47,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 57,2 67,9 78,6 77,8 73,9 57,2 67,9 78,6 77,8 73,9 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 57,2 67,9 78,6 77,8 73,9 57,2 67,9 78,6 77,8 73,9
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt