KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 12 751 12 609 12 902 13 029 12 751 12 609 12 902 13 029 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 12 751 12 609 12 902 13 029
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 16 16 16 15 16 16 16 15 52 52 52 53 48 48 48 48 16 16 16 15
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 594 2 476 1 793 1 391 2 594 2 476 1 793 1 391 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 2 594 2 476 1 793 1 391
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 837 13 103 14 031 14 886 11 837 13 103 14 031 14 886 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 11 837 13 103 14 031 14 886
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 58 59 61 53 58 59 61 53 30 30 29 29 33 34 33 32 58 59 61 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 807 839 874 812 807 839 874 812 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 807 839 874 812
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 0,7 0,8 0,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 27,4 27,4 25,0 22,9 27,4 27,4 25,0 22,9 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 27,4 27,4 25,0 22,9

Kontakt