KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 76,1 78,5 79,3 80,5 83,0 76,1 78,5 79,3 80,5 83,0 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 76,1 78,5 79,3 80,5 83,0 76,1 78,5 79,3 80,5 83,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 94,0 94,6 94,8 95,6 95,4 94,0 94,6 94,8 95,6 95,4 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 94,0 94,6 94,8 95,6 95,4 94,0 94,6 94,8 95,6 95,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 58,1 57,0 56,4 56,3 56,6 58,1 57,0 56,4 56,3 56,6 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 58,1 57,0 56,4 56,3 56,6 58,1 57,0 56,4 56,3 56,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,0 6,0 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 32,3 33,4 33,3 35,3 .. 32,3 33,4 33,3 35,3 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 32,3 33,4 33,3 35,3 .. 32,3 33,4 33,3 35,3
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 3,0 3,4 3,6 3,6 4,1 3,0 3,4 3,6 3,6 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,0 3,4 3,6 3,6 4,1 3,0 3,4 3,6 3,6 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 69,2 73,6 77,5 80,5 83,8 69,2 73,6 77,5 80,5 83,8 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 69,2 73,6 77,5 80,5 83,8 69,2 73,6 77,5 80,5 83,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 78,3 81,9 81,4 86,0 87,5 78,3 81,9 81,4 86,0 87,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 78,3 81,9 81,4 86,0 87,5 78,3 81,9 81,4 86,0 87,5
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,7 15,4 15,1 14,8 14,9 15,7 15,4 15,1 14,8 14,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 15,7 15,4 15,1 14,8 14,9 15,7 15,4 15,1 14,8 14,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 139 822 146 373 152 767 159 249 172 495 139 822 146 373 152 767 159 249 172 495 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 139 822 146 373 152 767 159 249 172 495 139 822 146 373 152 767 159 249 172 495
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 56,7 58,3 59,9 62,7 64,9 56,7 58,3 59,9 62,7 64,9 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 56,7 58,3 59,9 62,7 64,9 56,7 58,3 59,9 62,7 64,9
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".