KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 790 2 917 3 125 3 631 3 279 49 283 49 898 55 837 53 716 103 686 41 171 40 864 45 033 50 333 53 177 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 055 46 517 49 874 49 401 43 406
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,5 3,7 4,0 4,6 4,1 3,7 3,8 4,2 .. 4,5 3,1 3,1 3,5 .. 5,1 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,4 3,4 3,6 .. 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 793 793 791 797 794 13 486 13 127 13 174 .. 23 225 13 326 12 996 12 928 .. 10 494 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 13 787 13 787 13 725 .. 13 319
Jordbruksbedrifter (antall) antall 176 174 173 175 156 4 066 3 847 3 840 .. 6 447 3 433 3 257 3 210 .. 2 644 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 636 2 560 2 513 .. 2 388
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 33 509 33 909 33 804 33 710 30 314 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 1 697 428 872 290 850 202 855 749 .. 860 265 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 536 026 539 793 540 144 .. 510 041
Produktivt skogareal (dekar) dekar 113 188 113 188 112 789 112 767 112 767 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 8 631 515 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 19,2 56,7 31,7 31,9 8,0 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 414,3 716,5 501,2 318,2 333,6 3 035,9 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 458,6 1 204,1 414,8 307,9 186,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,9 42,7 4,2 22,0 4,9 1 206,6 525,0 289,3 491,9 714,9 331,9 372,9 164,4 196,6 666,4 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 254,4 602,3 183,1 167,0 113,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 10,3 14,0 27,5 9,9 3,1 302,4 88,5 541,4 223,2 699,4 384,6 128,3 153,8 137,0 2 369,5 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 204,2 601,8 231,7 140,9 73,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 14 11 49 99 10 2 073 1 231 1 539 1 015 3 550 903 1 483 942 1 458 1 942 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 999 1 575 1 023 3 106 510
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 38 20 29 40 23 541 635 476 454 920 535 480 434 453 385 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 665 523 518 535 449

Kontakt