KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 917 3 125 3 631 3 279 3 155 49 898 55 837 53 716 103 686 112 339 40 864 45 033 50 333 53 177 57 231 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 46 517 49 874 49 401 43 406 46 878
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,7 4,0 4,6 4,1 4,3 3,8 4,2 .. 4,5 4,7 3,1 3,5 .. 5,1 5,5 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,4 3,6 .. 3,3 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 793 791 797 794 741 13 127 13 174 .. 23 225 23 848 12 996 12 928 .. 10 494 10 433 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 13 787 13 725 .. 13 319 13 293
Jordbruksbedrifter (antall) antall 174 173 175 156 156 3 847 3 840 .. 6 447 6 357 3 257 3 210 .. 2 644 2 606 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 560 2 513 .. 2 388 2 347
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 33 909 33 804 33 710 30 314 29 708 1 187 111 1 197 887 .. 1 697 428 1 696 131 850 202 855 749 .. 860 265 862 041 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 539 793 540 144 .. 510 041 507 954
Produktivt skogareal (dekar) dekar 113 188 112 789 112 767 112 767 100 206 4 429 650 4 560 109 .. 8 631 515 8 740 540 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 3 726 410 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249 2 601 968
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 56,7 31,7 31,9 8,0 75,2 613,5 830,7 715,1 1 414,3 805,5 501,2 318,2 333,6 3 035,9 777,3 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 1 204,1 414,8 307,9 186,9 444,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 42,7 4,2 22,0 4,9 61,9 525,0 289,3 491,9 714,9 464,7 372,9 164,4 196,6 666,4 488,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 602,3 183,1 167,0 113,0 143,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 14,0 27,5 9,9 3,1 13,3 88,5 541,4 223,2 699,4 340,8 128,3 153,8 137,0 2 369,5 289,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 601,8 231,7 140,9 73,9 301,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 11 49 99 10 4 1 231 1 539 1 015 3 550 2 485 1 483 942 1 458 1 942 1 594 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 575 1 023 3 106 510 507
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 20 29 40 23 21 635 476 454 920 952 480 434 453 385 408 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 523 518 535 449 442

Kontakt