KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,6 4,4 4,0 4,1 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,6 1,5 1,4 1,4 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 604 3 243 2 529 2 644 2 658
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 323 1 517 1 174 1 224 1 124
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 194 1 697 1 350 1 457 1 819
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 247 325 295 302 242
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,7 2,8 2,7 2,8 3,1
Utlån per innbygger (antall) antall 2,7 2,1 2,1 2,1 2,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 18,5 19,5 13,6 13,1 18,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 15,7 13,7 15,8 17,1 17,6
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt