KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,2 4,3 4,1 4,3 4,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 1,3 1,4 1,5 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 615 3 252 2 684 2 895 2 828
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 709 1 551 1 212 1 303 1 174
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 876 951 1 124 1 238 2 052
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 251 351 310 322 261
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,7 4,2 3,2 3,2 4,1
Utlån per innbygger (antall) antall 3,6 2,3 2,4 2,3 2,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 17,6 18,5 13,3 12,8 18,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 18,5 14,9 16,6 18,1 16,1
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt