KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 5428 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 2 501 2 739 36 906 41 055 39 611 71 297 73 302 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 . . . 54 903 59 302
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 4,2 4,6 3,7 4,2 .. 4,9 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 3,5 3,8
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 592 592 9 981 9 890 .. 14 647 14 566 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 15 830 15 738
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 49 53 1 754 1 696 .. 3 010 3 008 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 1 122 1 107
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 16 407 16 693 424 157 424 456 .. 643 060 643 159 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 337 127 337 319
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 150 662 150 903 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 6 048 476 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 3 452 956 3 454 415
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1,0 2,0 228,6 322,1 164,7 222,3 184,1 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 5 496,5 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 5 496,7 . . . 2 060,5 539,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 2,0 61,2 90,6 87,2 113,1 124,4 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 2 907,6 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 2 907,7 . . . 537,0 190,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1,0 0,0 167,4 231,5 77,5 109,2 59,7 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 588,9 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 589,0 . . . 1 523,5 348,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 0 102 1 336 1 933 1 472 1 930 1 499 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 . . . 1 202 853
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 19 55 360 424 527 537 691 8 007 8 172 8 547 7 740 7 687 8 008 8 182 8 552 7 743 7 690 . . . 609 730

Kontakt