KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 5428 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Bolig

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 234 234 1 847 1 854 1 835 3 331 3 258 98 092 97 142 96 435 95 151 94 120 110 994 110 171 109 495 108 360 107 338 . . . 6 339 5 876
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 49 49 35 36 35 29 28 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . . . 26 24
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 15 15 56 56 58 59 60 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . . . 40 41
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 65 9 3 584 3 596 2 180 1 054 508 1 426 1 526 1 621 1 408 1 090 1 473 1 509 1 495 1 335 1 109 . . . 2 315 1 781
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 0 0 13 028 11 808 11 339 11 811 15 733 9 216 9 560 9 579 10 064 10 952 9 865 10 293 10 413 10 721 11 859 . . . 7 018 8 241
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . 23 35 23 17 25 18 20 29 29 27 26 27 33 32 31 31 31 . . . 25 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 0 0 7 3 6 18 23 2 449 2 661 2 606 2 583 2 644 3 323 3 473 3 574 3 607 3 611 . . . 195 148
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 1,9 2,7 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,6 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 10,8 12,4 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 16,2 14,6 13,4 14,6 14,7 17,3 15,7 14,5 15,8 15,8 . . . 11,2 10,7

Kontakt