KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 9 121 9 434 9 831 9 769 10 274 4 681 4 884 5 145 5 369 5 616 4 512 4 695 4 891 5 098 5 401 9 060 9 460 9 772 9 875 10 598
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 932 1 962 2 371 2 847 3 210 2 147 1 917 1 872 2 473 3 015 1 932 1 715 1 634 2 157 2 627 2 033 2 279 2 692 3 051 2 995
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 148 703 165 782 171 514 171 365 166 283 168 187 178 769 194 535 195 320 207 665 174 232 184 639 194 538 195 326 207 665 171 176 181 344 184 012 184 186 193 419
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 75,4 78,0 7,3 9,0 1,9 58,2 51,6 43,1 42,9 42,8 59,5 53,0 43,1 42,9 42,8 47,1 48,3 18,4 18,0 17,8
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 3 053 2 943 3 087 3 067 3 082 1 772 1 818 1 842 1 960 1 983 1 868 1 917 1 946 2 055 2 119 2 629 2 775 3 039 3 121 3 147
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 2 234 2 200 2 273 2 250 2 531 453 443 456 502 538 396 387 398 438 469 1 797 1 750 1 836 1 823 2 002
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 40 463 43 028 41 780 44 074 42 625 64 868 66 638 71 255 73 467 75 603 103 089 106 300 113 037 116 779 119 658 52 459 54 034 54 352 56 214 55 492
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 45,5 40,8 42,1 38,9 41,1 26,0 25,0 24,1 22,9 22,0 14,4 13,8 13,3 12,7 12,2 29,7 27,7 27,2 25,5 25,6
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 25 22 21 21 20 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 24 25 25 24 23
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 50,3 49,1 47,1 50,4 46,1 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 53,1 51,6 51,1 53,4 49,6
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.