KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Regnskap

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,1 4,1 5,9 3,7 9,6 5,0 4,3 3,8 2,6 5,4 4,4 4,3 4,4 3,5 4,5 4,3 4,1 5,0 0,5 .. 4,3 4,1 5,0 0,5 ..
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 0,7 0,8 1,4 0,0 2,0 1,5 1,6 2,1 0,0 1,6 1,9 1,7 1,9 0,0 0,8 0,7 0,5 0,8 .. 0,8 0,7 0,5 0,8 ..
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,5 15,8 19,9 21,6 23,0 15,3 15,9 17,4 19,1 19,9 7,5 7,1 6,7 8,3 8,9 14,9 15,3 18,7 17,9 .. 14,9 15,3 18,7 17,9 ..
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -6,5 -5,8 -10,2 7,7 4,6 19,3 18,6 21,0 26,7 28,5 20,4 16,2 20,1 22,5 23,8 1,1 1,5 -4,3 13,7 .. 1,1 1,5 -4,3 13,7 ..
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 47,3 46,9 56,1 62,9 56,5 76,4 78,8 81,7 82,9 79,9 79,0 78,0 79,9 81,4 78,4 55,8 57,3 64,2 69,4 .. 55,8 57,3 64,2 69,4 ..
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 19 757 20 222 20 325 20 586 22 398 12 655 12 863 13 033 13 438 13 983 18 680 19 228 19 630 20 305 21 323 19 216 19 612 19 714 20 124 .. 19 216 19 612 19 714 20 124 ..
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,3 11,3 12,8 14,4 18,1 11,2 11,6 12,6 12,3 12,8 9,9 10,7 11,9 11,5 11,2 7,1 7,7 9,2 9,3 .. 7,1 7,7 9,2 9,3 ..
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,3 14,6 22,4 18,4 14,4 18,7 18,4 20,1 22,3 18,8 17,5 16,9 18,4 21,0 17,7 14,4 15,5 18,6 15,5 .. 14,4 15,5 18,6 15,5 ..
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 49,1 62,4 48,3 50,5 66,4 49,7 48,9 55,1 64,8 65,0 61,1 58,0 71,8 71,9 61,7 50,4 49,8 48,3 49,8 .. 50,4 49,8 48,3 49,8 ..

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. Balansetallene for kommunene 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen samt 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021

Standardtegn i tabeller

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt