4389_1800
4389_1800
kostra
2021-01-25T08:52:00.000Z
no
kostra Nordland fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: