4389_1800
4389_1800
kostra
2020-07-12T12:02:00.000Z
no
kostra Nordland fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: