KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 3414 (Innlandet)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 933 27 240 26 513 28 881 19 589 71 744 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . . . 149 763
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . . 2,9 3,9 3,8 4,5 .. 3,6 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . . . 5,0
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . . 672 6 921 6 921 6 473 .. 20 108 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . . . 29 692
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . . 89 1 552 1 519 1 433 .. 4 696 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . . . 6 994
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . . 22 903 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 897 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . . . 2 012 660
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . . 386 129 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . . . 18 855 767
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 119,5 135,7 145,5 73,4 133,3 1 041,6 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . . . 2 584,3
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 104,5 69,1 135,9 63,2 75,1 465,7 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . . . 872,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 15,0 66,6 9,6 10,2 58,2 575,9 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . . . 1 711,8
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . . 0 857 549 575 1 133 2 559 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . . . 5 069
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . . 32 315 293 290 213 874 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . . . 1 446

Kontakt