KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,3 80,0 70,9 80,9 76,8 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 84,6 84,4 83,3 84,3 84,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,3 91,6 86,6 91,8 89,8 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 92,5 92,9 92,4 92,3 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,8 98,5 97,6 98,3 95,9 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,2 98,0 98,1 97,4 97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 57,2 56,6 55,7 55,8 56,2
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 4,6 4,6 4,4 4,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,8 5,6 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 38,0 37,4 36,9 40,0 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 38,9 39,3 42,7 44,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 1,5 : : : 1,9 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,7 3,1 3,3 2,7 2,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 65,7 69,7 76,7 86,5 91,0 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,1 66,0 69,5 73,9 77,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 54,5 100,0 60,0 66,7 81,8 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 75,8 81,2 79,4 77,4 78,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,5 11,2 10,6 10,6 10,0 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 12,6 12,4 12,0 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 139 963 155 967 164 938 195 745 194 034 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 126 397 132 514 139 810 152 291 157 055 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 135 619 140 892 147 086 157 981 167 199
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 59,2 61,2 68,3 76,7 80,9 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 53,1 54,9 57,5 60,9 64,7
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".