KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,8 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 4 347 4 071 4 398 4 522 41 843 44 131 46 084 49 951 108 259 109 916 114 601 125 030 43 840 45 265 45 903 46 549 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 69 428 67 213 69 327 74 379
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 6,9 6,3 6,8 7,0 4,2 4,4 4,6 5,1 3,2 3,2 3,4 3,7 4,1 4,2 4,2 4,3 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 4,6 4,5 4,7 5,0
Landbrukseiendommer (antall) antall 630 647 647 644 9 942 9 926 9 926 9 825 34 122 33 956 33 956 34 028 10 821 10 821 10 821 10 769 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 14 963 14 877 14 877 14 758
Jordbruksbedrifter (antall) antall 210 201 197 190 2 938 2 911 2 889 2 845 7 124 6 967 6 859 6 839 2 028 1 998 1 941 1 902 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 4 628 4 509 4 430 4 330
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 41 171 41 228 41 873 41 388 729 696 731 868 730 233 729 423 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 422 477 420 964 424 497 421 865 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 994 707 992 953 995 153 1 002 155
Produktivt skogareal (dekar) dekar 244 284 245 791 245 791 244 820 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 3 313 941 3 320 173 3 320 173 3 301 721 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,2 0,5 1,0 7,0 1 105,2 566,6 440,1 264,8 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 564,9 1 235,9 367,8 614,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 1 505,7 553,1 327,0 516,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,2 0,0 0,0 5,8 784,9 471,7 282,8 222,0 448,8 581,8 434,6 326,7 258,5 144,2 180,8 307,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 647,7 216,8 83,3 116,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,5 1,0 1,2 320,3 94,9 157,3 42,8 986,2 574,5 742,9 722,0 306,4 1 091,7 187,0 307,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 858,0 336,3 243,7 399,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 97 48 167 200 1 165 1 286 1 638 1 483 2 685 3 201 4 299 4 899 823 1 352 887 1 746 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 2 897 2 511 2 681 2 400
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 37 37 33 28 445 545 443 474 1 827 1 823 1 554 1 560 663 547 417 491 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 762 652 589 597

Kontakt