KOSTRA nøkkeltall

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Naustdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 215 1 386 1 348 1 419 1 608 25 740 27 240 26 513 28 881 19 589 94 992 99 657 102 983 107 961 119 923 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 40 507 43 111 44 138 45 067 51 852
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,6 4,1 4,0 4,2 4,7 3,7 3,9 3,8 4,5 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 339 339 339 338 340 6 941 6 921 6 921 6 473 .. 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 117 116 108 106 101 1 568 1 552 1 519 1 433 .. 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 16 674 16 783 16 540 16 714 16 604 344 173 343 675 344 261 320 359 .. 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 69 983 70 201 70 201 70 729 70 744 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 8,5 0,0 .. 0,0 205,7 135,7 145,5 73,4 113,1 750,0 1 088,8 687,9 341,4 1 105,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 259,5 282,3 279,5 259,4 268,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 8,5 0,0 .. 0,0 144,7 69,1 135,9 63,2 60,9 598,8 707,5 278,1 216,7 629,1 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 222,9 163,2 187,6 179,8 226,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 .. 0,0 61,0 66,6 9,6 10,2 52,2 151,2 381,3 409,8 124,7 476,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 16 0 .. 45 501 857 549 575 1 133 2 999 3 693 4 048 3 785 3 825 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 295 507 714 587 787
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 8 3 0 .. 3 291 315 293 290 207 1 381 1 317 1 080 1 074 1 061 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 422 421 319 322 304

Kontakt