KOSTRA nøkkeltall

Namsskogan - 5044 (Trøndelag - Trööndelage)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsskogan Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . 3,4 3,4 3,4 3,4 7,6 7,1 9,1 6,3 6,2 11,8 12,6 13,2 6,4 5,1 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 . 12,8 13,6 13,5 15,2 . 12,8 13,6 13,5 15,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . 23,7 24,1 24,1 24,1 42,9 43,3 39,4 40,7 40,9 100,0 100,0 100,0 34,4 34,4 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 . 39,9 40,8 41,8 42,2 . 39,9 40,8 41,8 42,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . 17,2 6,9 9,9 21,0 28,5 28,3 31,6 28,5 27,1 82,1 20,3 34,9 30,7 25,3 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 . 31,2 32,5 28,2 19,4 . 31,2 32,5 28,2 19,4
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . 57,6 56,9 56,9 56,9 45,4 42,3 41,3 32,5 39,2 0,0 0,0 0,0 47,8 48,3 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 . 53,4 53,2 49,9 48,5 . 53,4 53,2 49,9 48,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . 4 712 8 781 7 331 5 658 3 154 3 623 4 097 3 178 3 436 1 705 1 956 1 762 4 684 4 979 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 . 2 148 2 155 2 080 2 203 . 2 148 2 155 2 080 2 203
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . 19 929 15 643 18 286 20 071 11 703 15 544 16 315 18 311 24 779 41 935 25 403 25 403 14 709 15 513 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 . 28 827 24 901 29 806 28 321 . 28 827 24 901 29 806 28 321
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 5 553 2 253 3 128 3 252 1 117 957 2 061 1 945 1 871 780 1 123 2 620 1 956 1 525 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 . 1 732 2 093 1 457 1 455 . 1 732 2 093 1 457 1 455
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . 2 2 2 2 146 139 217 130 133 138 147 154 89 73 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 . 502 542 542 615 . 502 542 542 615
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 4 712 8 781 7 331 5 658 2 454 2 560 3 074 2 555 2 806 503 921 429 3 384 3 780 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 . 1 193 1 276 1 245 1 427 . 1 193 1 276 1 245 1 427
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . 69 559 127 621 106 931 79 793 95 443 96 708 101 757 109 356 115 808 290 786 538 695 255 426 110 977 117 704 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 . 140 092 149 748 146 479 167 342 . 140 092 149 748 146 479 167 342
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.