KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 897 1 932 2 247 2 675 3 896 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 45 265 45 903 46 549 20 249 60 977 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 59 683 58 909 65 467 66 294 65 891 59 683 58 909 65 467 66 294 65 891
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,5 3,5 4,1 4,8 7,1 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 4,2 4,2 4,3 .. 6,9 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,2 3,1 3,5 .. 3,6 3,2 3,1 3,5 .. 3,6
Landbrukseiendommer (antall) antall 548 548 547 554 552 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 10 821 10 821 10 769 .. 8 786 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 18 879 18 879 18 809 .. 18 302 18 879 18 879 18 809 .. 18 302
Jordbruksbedrifter (antall) antall 67 62 62 63 60 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 1 998 1 941 1 902 .. 2 054 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 142 2 072 1 992 .. 1 879 2 142 2 072 1 992 .. 1 879
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 15 757 14 936 15 571 15 893 15 656 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 420 964 424 497 421 865 .. 532 951 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 555 065 558 536 551 485 .. 548 536 555 065 558 536 551 485 .. 548 536
Produktivt skogareal (dekar) dekar 82 398 82 398 82 504 82 447 82 447 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 4 494 335 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267 4 494 335 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 11,1 24,4 2,0 0,0 2,4 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 1 235,9 367,8 614,4 86,7 1 422,3 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 436,3 490,6 494,8 215,3 474,4 436,3 490,6 494,8 215,3 474,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 7,7 0,4 2,0 0,0 2,4 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 144,2 180,8 307,3 47,3 617,9 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 279,3 171,2 256,1 103,2 125,2 279,3 171,2 256,1 103,2 125,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,4 24,0 0,0 0,0 0,0 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 1 091,7 187,0 307,1 39,4 804,4 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 157,0 319,4 238,7 112,1 349,2 157,0 319,4 238,7 112,1 349,2
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 217 98 98 0 0 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 1 352 887 1 746 352 526 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 1 364 2 133 1 711 1 462 1 541 1 364 2 133 1 711 1 462 1 541
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 31 14 20 15 7 582 638 702 633 491 547 417 491 178 286 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 883 764 992 877 790 883 764 992 877 790

Kontakt