KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Kirke

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 80,7 80,1 80,0 79,5 77,8 81,4 81,2 81,0 80,7 79,0 80,6 80,3 76,6 63,8 60,6 73,6 72,9 71,7 70,9 68,1 70,5 69,8 68,6 67,7 64,9 81,1 80,5 79,8 79,1 76,8 81,1 80,5 79,8 79,1 76,8
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 94,6 83,6 70,2 65,9 86,3 68,1 61,6 63,5 67,3 65,6 71,5 69,7 62,8 39,2 43,3 58,9 56,9 56,8 50,2 53,2 53,6 51,9 51,4 45,0 48,3 66,7 66,9 61,6 56,1 58,8 66,7 66,9 61,6 56,1 58,8
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 70,8 75,6 70,3 68,7 67,7 73,0 70,7 69,6 69,5 72,6 65,5 68,5 60,4 47,1 45,6 61,2 59,5 57,7 55,7 54,4 57,9 56,3 54,4 52,3 51,6 67,5 64,9 65,6 64,0 62,1 67,5 64,9 65,6 64,0 62,1
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 104,7 97,9 88,6 95,6 103,2 100,0 97,0 96,7 92,2 97,0 97,4 96,0 92,4 79,6 77,2 90,2 89,2 87,5 87,5 85,9 88,2 87,4 85,5 85,2 83,9 97,9 99,6 92,0 97,0 89,9 97,9 99,6 92,0 97,0 89,9
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 10,0 9,8 10,2 9,9 0,0 4,9 5,4 5,7 6,3 0,0 6,6 7,0 8,1 14,1 0,0 10,4 10,9 11,3 11,4 0,0 11,8 12,4 12,7 12,9 12,6 6,2 6,5 6,5 6,5 0,0 6,2 6,5 6,5 6,5 0,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 762 763 792 853 858 1 393 1 415 1 541 1 187 1 223 756 765 782 592 599 633 654 658 679 687 608 628 631 650 658 748 790 803 824 838 748 790 803 824 838
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 0 0 0 0 0 21 29 37 18 18 16 14 24 16 21 18 19 18 18 19 36 38 37 36 39 26 29 31 29 25 26 29 31 29 25
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt