KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 4634 (Vestland)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 629 811 13 466 13 435 14 217 31 850 35 542 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 . . . 105 724 113 722
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 2,6 3,3 7,4 7,4 .. 4,4 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 4,7 5,1
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 243 243 1 825 1 806 .. 7 211 7 179 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 22 466 22 417
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 71 69 378 377 .. 1 479 1 453 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 5 806 5 826
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 7 328 7 335 81 600 81 333 .. 356 828 356 089 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 820 472 816 339
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 114 020 114 020 278 991 253 987 .. 5 229 898 5 229 338 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 4 663 475 4 656 641
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 2,0 340,2 573,8 119,2 102,9 109,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 5 496,5 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 5 496,7 . . . 433,1 403,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 2,0 228,1 305,5 77,9 73,2 34,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 2 907,6 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 2 907,7 . . . 308,0 337,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 0,0 112,1 268,3 41,3 29,7 75,9 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 588,9 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 589,0 . . . 125,1 65,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 0 0 84 75 52 1 518 1 262 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 . . . 1 704 730
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 36 13 53 51 47 381 369 8 007 8 172 8 547 7 740 7 687 8 008 8 182 8 552 7 743 7 690 . . . 736 812

Kontakt