KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 4634 (Vestland)

Bolig

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . .. 70 12 929 12 811 12 788 1 220 1 156 98 092 97 142 96 435 95 151 94 120 110 994 110 171 109 495 108 360 107 338 . . . 12 125 12 712
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . .. 43 21 21 21 34 33 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . . . 19 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . .. 29 36 36 36 59 56 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . . . 49 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 26 140 3 572 701 674 426 2 792 2 517 1 426 1 526 1 621 1 408 1 090 1 473 1 509 1 495 1 335 1 109 . . . 1 000 778
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . .. 20 088 6 890 7 666 7 974 10 291 10 570 9 216 9 560 9 579 10 064 10 952 9 865 10 293 10 413 10 721 11 859 . . . 5 035 7 629
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . .. .. 45 33 34 16 28 29 29 27 26 27 33 32 31 31 31 . . . 26 21
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . .. 0 538 643 695 1 7 2 449 2 661 2 606 2 583 2 644 3 323 3 473 3 574 3 607 3 611 . . . 278 258
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . : : 1,1 1,0 1,0 1,3 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 5,4 3,7 20,2 19,0 17,4 8,3 8,3 16,2 14,6 13,4 14,6 14,7 17,3 15,7 14,5 15,8 15,8 . . . 14,9 15,2

Kontakt