4409_1924
4409_1924
kostra
2019-10-21T14:38:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Målselv, faktaark Sosialtjeneste Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 85 102 105 126 11 267 11 548 11 551 11 467 4 580 4 537 4 767 4 612 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 4 066 4 122 4 160 4 026 4 066 4 122 4 160 4 026
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 24 32 36 35 2 896 2 828 2 759 2 518 1 134 1 065 1 117 1 043 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 053 983 923 819 1 053 983 923 819
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 15 13 15 26 3 420 3 581 3 704 3 634 1 290 1 354 1 448 1 462 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 999 1 002 1 038 1 031 999 1 002 1 038 1 031
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 7 18 10 16 1 196 1 170 1 210 1 255 511 464 477 516 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 459 457 480 452 459 457 480 452
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 57 53 46 54 5 363 5 794 4 324 4 506 2 024 2 138 1 822 1 799 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 1 936 1 895 1 404 1 442 1 936 1 895 1 404 1 442
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 9 7 6 10 1 170 1 118 1 151 1 190 472 439 443 447 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 336 316 315 321 336 316 315 321
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 52 58 49 62 5 490 5 922 6 210 6 339 2 333 2 491 2 774 2 768 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 1 750 1 867 2 080 1 995 1 750 1 867 2 080 1 995
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt