KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 658 1 135 667 876 825 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 108 259 109 916 114 601 125 030 170 679 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 12 520 13 763 13 903 15 721 16 999 12 520 13 763 13 903 15 721 16 999
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,8 3,3 1,9 2,5 2,4 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 3,2 3,2 3,4 3,7 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 360 345 345 344 340 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 34 122 33 956 33 956 34 028 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 32 32 35 36 37 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 7 124 6 967 6 859 6 839 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 695 688 696 692 .. 695 688 696 692 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 5 570 5 546 5 564 5 481 5 522 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 115 014 118 506 118 506 118 180 117 795 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 2,6 1,3 0,0 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 71,1 82,1 35,1 59,1 114,4 71,1 82,1 35,1 59,1 114,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 1,2 0,6 0,0 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 448,8 581,8 434,6 326,7 537,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 49,4 25,8 26,6 17,4 93,1 49,4 25,8 26,6 17,4 93,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 986,2 574,5 742,9 722,0 447,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 13 0 0 0 22 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 2 685 3 201 4 299 4 899 8 125 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 410 1 030 728 805 736 410 1 030 728 805 736
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 25 13 18 23 16 501 541 635 476 454 1 827 1 823 1 554 1 560 2 008 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 301 272 272 272 260 301 272 272 272 260

Kontakt