KOSTRA nøkkeltall

Lier - 0626 (Buskerud)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lier Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 88,8 87,1 84,8 83,4 82,3 83,3 83,6 84,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 79,8 81,0 81,1 81,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,6 93,6 93,4 92,5 91,5 92,0 92,1 92,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,8 90,5 90,7 90,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,4 97,2 98,3 97,8 97,2 97,4 97,4 97,3 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,0 96,5 96,5 96,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 12,1 12,4 11,4 11,1 40,6 40,2 40,2 40,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,0 43,3 43,0 42,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 6,3 6,2 6,0 .. 6,2 6,2 5,9 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 36,0 36,5 39,5 .. 38,0 38,8 40,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 37,4 38,1 38,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 3,7 3,8 4,8 3,8 3,4 3,6 3,7 3,8 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 4,1 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 77,7 72,1 87,2 93,0 63,9 66,6 68,6 73,9 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 64,6 66,7 71,0 76,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 82,7 82,4 78,5 80,4 78,1 79,3 80,7 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,8 84,3 84,1 85,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 16,8 16,1 15,1 14,6 16,0 15,7 15,4 15,1 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 124 081 129 681 135 791 137 029 130 067 136 470 142 507 151 141 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 125 953 134 140 142 570 150 181
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 56,5 52,7 61,4 63,4 50,3 52,1 53,3 57,1 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 50,3 53,3 56,6 61,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.