4393_0712
4393_0712
kostra
2019-10-21T15:16:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Larvik, faktaark Barnehager Larvik

KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . 82,2 82,3 83,3 83,6 84,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 79,4 81,5 82,4 83,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . 90,3 91,5 92,0 92,1 92,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,8 90,3 90,9 91,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . 95,6 97,2 97,4 97,4 97,3 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,0 95,8 96,3 96,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . 44,1 40,6 40,2 40,2 40,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 51,2 50,8 50,4 49,8
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall . . . 6,0 6,2 6,2 6,2 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,0 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent . . . 44,8 .. 38,0 38,8 40,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,1 41,8 45,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent . . . 2,9 4,9 5,0 3,7 3,8 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,1 5,5 3,7 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 64 59 62 64 68 59 62 64 69 60 63 65 70 57 59 60 65
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . 74,8 78,1 79,3 80,7 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 70,3 71,9 75,4 77,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 13,0 16,0 15,7 15,4 15,1 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,6 14,4 13,9 14,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . 147 429 130 067 136 470 142 507 151 141 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 127 208 133 657 140 073 150 137
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 53 46 48 49 53 48 50 51 55 48 50 52 55 47 48 49 53
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.