KOSTRA nøkkeltall

Kvinesdal - 4227 (Agder)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvinesdal Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 537 36 518 36 906 41 055 39 611 71 297 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . . . 42 871
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . . 1,8 3,7 3,7 4,2 .. 4,9 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . . . 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . . 831 9 981 9 981 9 890 .. 14 647 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . . . 13 026
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . . 116 1 818 1 754 1 696 .. 3 010 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . . . 1 793
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . . 21 773 421 265 424 157 424 456 .. 643 060 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . . . 303 751
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . . 240 163 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . . . 6 020 859
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 2,0 480,8 228,6 322,1 164,7 222,3 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . . . 313,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 2,0 180,1 61,2 90,6 87,2 113,1 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . . . 242,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 0,0 300,7 167,4 231,5 77,5 109,2 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . . . 71,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . . 183 1 022 1 336 1 933 1 472 1 930 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . . . 923
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . . 38 531 360 424 527 537 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . . . 681

Kontakt