KOSTRA nøkkeltall

Kvinesdal - 4227 (Agder)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvinesdal Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 1 537 1 729 36 906 41 055 39 611 71 297 73 130 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . . . 42 871 47 540
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 1,8 2,1 3,7 4,2 .. 4,9 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 3,3 3,7
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 831 825 9 981 9 890 .. 14 647 14 566 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 13 026 12 943
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 116 123 1 754 1 696 .. 3 010 3 008 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 1 793 1 797
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 21 773 21 624 424 157 424 456 .. 643 060 643 159 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 303 751 303 628
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 240 163 240 272 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 6 048 476 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 6 020 859 6 020 317
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 2,0 5,7 228,6 322,1 164,7 222,3 953,1 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . . . 313,1 180,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 2,0 5,7 61,2 90,6 87,2 113,1 841,4 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . . . 242,1 97,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 0,0 167,4 231,5 77,5 109,2 111,7 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . . . 71,0 82,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 183 57 1 336 1 933 1 472 1 930 1 499 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . . . 923 725
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 38 40 360 424 527 537 730 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . . . 681 644

Kontakt