KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpstilfeller (antall) antall 753 714 630 555 525 . . . 15 424 14 548 50 283 51 445 53 972 20 182 19 515 118 409 118 964 116 264 110 423 105 382 138 784 139 365 135 912 130 605 124 897 5 314 5 437 5 287 4 780 4 669
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) antall 171 148 137 139 128 . . . 3 166 2 865 10 522 10 200 10 243 2 488 2 351 25 498 24 130 22 517 21 617 19 770 27 817 26 391 24 680 24 105 22 121 1 187 1 143 1 036 940 899
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 205 232 171 145 127 . . . 5 752 5 325 19 804 20 735 22 452 10 124 9 726 42 789 44 391 44 617 41 886 38 940 53 378 54 993 54 713 52 010 48 666 1 405 1 618 1 541 1 470 1 358
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 53 49 54 46 49 . . . 1 858 1 866 4 700 4 915 5 390 1 974 1 928 12 034 12 616 13 007 12 975 13 302 13 742 14 377 14 774 14 949 15 230 565 637 707 654 693
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 antall 349 351 343 283 257 . . . 6 039 5 117 21 968 23 274 24 094 8 341 7 793 47 787 49 750 48 174 43 701 37 937 57 014 58 562 56 717 52 042 45 730 1 880 1 954 1 917 1 665 1 418
Bor i eid bolig (antall) antall 69 63 63 39 42 . . . 1 132 1 061 2 772 3 075 3 361 757 616 8 758 9 234 9 172 8 160 7 746 9 549 10 022 9 865 8 917 8 362 512 547 560 470 472
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 407 398 396 327 305 . . . 7 596 7 424 26 008 26 726 27 038 10 272 9 720 60 361 61 467 58 735 55 016 53 755 72 236 73 198 69 547 65 288 63 475 2 516 2 690 2 575 2 340 2 307
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt