KOSTRA nøkkeltall

Kongsberg - 3006 (Viken)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kongsberg Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall . . . . 594 . . . . 15 424 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 . . . . 27 654
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall . . . . 104 . . . . 3 166 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 . . . . 4 609
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . . . 207 . . . . 5 752 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 . . . . 11 442
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . . . 70 . . . . 1 858 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 . . . . 3 215
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall . . . . 179 . . . . 6 039 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 . . . . 11 277
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall . . . . 45 . . . . 1 132 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 . . . . 1 622
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . . . 213 . . . . 7 596 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 . . . . 13 821
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt