KOSTRA nøkkeltall

Kongsberg - 3006 (Viken)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kongsberg Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . . 31,6 31,6 . . . 14,6 15,1 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 . . . 23,2 23,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . . 72,4 72,4 . . . 63,2 64,3 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 . . . 76,0 77,3
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . . 12,8 6,0 . . . 27,0 21,5 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 . . . 18,1 14,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . . 8,6 8,6 . . . 25,1 24,7 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 . . . 16,0 15,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . 1 560 1 717 . . . 1 705 1 894 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 . . . 1 411 1 536
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . . 19 167 29 175 . . . 22 933 26 521 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 . . . 22 679 24 005
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 950 759 . . . 1 309 1 160 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 . . . 1 533 1 367
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . . 55 55 . . . 754 784 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 . . . 1 486 1 510
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 1 211 1 556 . . . 1 181 1 301 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 . . . 1 021 1 164
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . . 192 753 249 310 . . . 151 808 167 567 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 . . . 199 589 229 342
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.