KOSTRA nøkkeltall

Kongsberg - 3006 (Viken)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kongsberg Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . . 50 .. .. .. .. 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 . . . . 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . . 3 .. .. .. .. 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 . . . . 19
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . .. .. .. .. .. 80 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 . . . . 86
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . 14 .. .. .. .. 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 . . . . 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . . .. .. .. .. .. 111 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 . . . . 147
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . . 360 .. .. .. .. 9 815 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 . . . . 16 949
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . . 79 .. .. .. .. 38 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 . . . . 37
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . . 31 .. .. .. .. 18 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 . . . . 17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . . 100 .. .. .. .. 93 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 . . . . 90
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . . 32 .. .. .. .. 202 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 . . . . 264
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . . 19 .. .. .. .. 4 228 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 . . . . 6 501
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . . 100 100 89 89 88 92 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 . . . . 93
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . . 8 .. .. .. .. 144 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 . . . . 398

Kontakt