4407_5030
4407_5030
kostra
2019-06-16T10:55:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Klæbu, faktaark Plan, byggesak og miljø Klæbu

KOSTRA nøkkeltall

Klæbu - 5030 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Klæbu Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 1 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 . . . 356
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 . . . 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 92 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 . . . 14 446
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 69 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 . . . 5 856
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 18 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 41 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 . . . 39
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 14 .. .. .. 22 .. .. .. 20 .. .. .. 20 . . . 19
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . .. 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 . . . 1 090
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 2 404 392 569 1 090 2 175 2 333 2 598 6 148 2 179 2 341 2 600 6 148 . . . 792
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 151 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 . . . 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 . . . 0

Kontakt