KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 894 870 907 783 52 643 49 283 49 898 55 837 41 843 44 131 46 084 49 951 40 850 41 171 40 864 45 033 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 69 428 67 213 69 327 74 379
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,0 3,9 4,1 3,5 3,9 3,7 3,8 4,2 4,2 4,4 4,6 5,1 3,0 3,1 3,1 3,5 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 4,6 4,5 4,7 5,0
Landbrukseiendommer (antall) antall 224 223 223 223 13 607 13 486 13 127 13 174 9 942 9 926 9 926 9 825 13 418 13 326 12 996 12 928 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 14 963 14 877 14 877 14 758
Jordbruksbedrifter (antall) antall 56 62 60 57 4 170 4 066 3 847 3 840 2 938 2 911 2 889 2 845 3 494 3 433 3 257 3 210 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 4 628 4 509 4 430 4 330
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 13 929 14 233 14 081 14 577 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 729 696 731 868 730 233 729 423 869 999 872 290 850 202 855 749 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 994 707 992 953 995 153 1 002 155
Produktivt skogareal (dekar) dekar 153 082 152 025 152 025 151 136 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 154,0 0,0 0,0 13,1 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 1 105,2 566,6 440,1 264,8 525,1 716,5 501,2 318,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 1 505,7 553,1 327,0 516,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 154,0 0,0 0,0 0,6 780,0 1 206,6 525,0 289,3 784,9 471,7 282,8 222,0 283,2 331,9 372,9 164,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 647,7 216,8 83,3 116,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 12,5 247,9 302,4 88,5 541,4 320,3 94,9 157,3 42,8 241,9 384,6 128,3 153,8 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 858,0 336,3 243,7 399,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 32 0 15 36 1 553 2 073 1 231 1 539 1 165 1 286 1 638 1 483 1 070 903 1 483 942 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 2 897 2 511 2 681 2 400
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 9 6 6 5 501 541 635 476 445 545 443 474 542 535 480 434 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 762 652 589 597

Kontakt