KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 13,8 12,3 11,3 11,3 11,3 24,6 25,1 24,6 19,9 21,4 16,1 16,3 20,8 13,5 17,0 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 24,3 23,9 24,0 24,5 24,2 24,3 23,9 24,0 24,5 24,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 66,2 66,2 83,1 83,1 83,1 62,4 63,4 63,6 64,2 70,5 52,4 49,0 54,0 54,2 66,6 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 69,3 69,4 67,3 67,6 67,4 69,3 69,4 67,3 67,6 67,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 26,1 37,2 5,2 2,5 157,7 27,6 30,9 33,3 26,3 22,4 32,3 30,4 35,1 28,7 25,7 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 16,6 20,1 14,5 15,7 15,0 16,6 20,1 14,5 15,7 15,0
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 12,3 24,6 31,0 31,0 31,0 30,6 30,2 29,9 29,1 25,8 34,4 37,1 35,7 32,6 27,0 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 16,8 18,5 18,7 18,8 19,3 16,8 18,5 18,7 18,8 19,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 688 1 506 2 079 1 827 2 004 838 872 1 028 1 074 1 125 984 1 053 1 202 1 224 1 263 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 315 1 456 1 680 1 785 1 888 1 315 1 456 1 680 1 785 1 888
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 32 419 7 744 15 051 11 186 11 186 18 959 17 571 18 441 19 880 21 012 16 386 22 352 18 116 19 819 17 161 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 15 219 15 378 16 222 20 023 22 202 15 219 15 378 16 222 20 023 22 202
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 350 440 2 074 3 872 2 134 755 1 046 1 055 1 417 1 466 718 800 838 1 595 1 464 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 995 1 244 1 108 1 362 1 544 995 1 244 1 108 1 362 1 544
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 9 8 8 8 8 645 663 649 535 527 286 299 401 261 345 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 429 421 427 437 436 429 421 427 437 436
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 618 506 360 808 7 744 746 885 934 961 866 918 1 001 1 047 1 093 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 857 1 036 1 044 1 235 1 096 857 1 036 1 044 1 235 1 096
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 89 446 73 631 47 887 108 296 1 000 111 145 111 885 130 819 137 823 154 787 94 308 97 580 98 748 102 888 114 806 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 135 039 164 223 165 405 195 833 173 575 135 039 164 223 165 405 195 833 173 575
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.