KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 3 216 3 316 . . . 97 534 104 160 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . . . 52 526 57 243
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 4,6 4,6 . . . 4,3 4,7 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 4,2 4,6
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 703 715 . . . 22 446 22 170 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 12 621 12 544
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 203 203 . . . 4 922 4 839 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 2 606 2 564
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 64 575 65 833 . . . 1 322 221 1 321 169 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 642 420 643 664
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 285 590 287 380 . . . 7 851 134 7 758 488 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 6 390 177 6 385 427
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 2,5 . . . 1 547,3 1 072,6 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . . . 389,4 201,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 2,5 . . . 937,8 593,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . . . 260,2 137,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 0,0 . . . 609,5 479,6 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . . . 129,2 63,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 25 8 . . . 2 285 1 747 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . . . 579 488
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 23 17 . . . 973 913 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . . . 544 508

Kontakt