KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - Hámmerfeasta - 5406 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 1 502 1 644 46 084 49 951 38 694 44 756 47 669 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 . . . 54 903 59 302
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 7,2 7,9 4,6 5,1 .. 4,6 4,8 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 3,5 3,8
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 209 207 9 926 9 825 .. 9 773 9 902 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 15 830 15 738
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 6 7 2 889 2 845 .. 1 928 1 928 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 1 122 1 107
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 1 159 1 061 730 233 729 423 .. 388 150 387 515 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 337 127 337 319
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . .. .. 3 071 916 3 051 552 .. 2 815 723 2 797 721 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 3 452 956 3 454 415
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1,9 4,2 440,1 264,8 169,9 310,8 223,7 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 5 496,5 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 5 496,7 . . . 2 060,5 539,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1,9 2,5 282,8 222,0 140,9 104,3 166,7 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 2 907,6 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 2 907,7 . . . 537,0 190,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 1,7 157,3 42,8 29,0 206,5 57,0 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 588,9 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 589,0 . . . 1 523,5 348,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 0 40 1 638 1 483 805 986 742 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 . . . 1 202 853
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 13 12 443 474 361 548 443 8 007 8 172 8 547 7 740 7 687 8 008 8 182 8 552 7 743 7 690 . . . 609 730

Kontakt