KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpstilfeller (antall) antall . 124 107 84 98 3 616 3 482 3 164 1 340 1 275 2 350 2 195 2 224 2 125 1 957 2 350 2 195 2 224 2 125 1 957 118 409 118 964 116 264 110 423 105 382 138 784 139 365 135 912 130 605 124 897 . 11 593 11 583 11 368 10 801 . 11 593 11 583 11 368 10 801
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) antall . 38 32 9 18 744 659 588 270 234 435 344 382 394 327 435 344 382 394 327 25 498 24 130 22 517 21 617 19 770 27 817 26 391 24 680 24 105 22 121 . 2 621 2 540 2 578 2 238 . 2 621 2 540 2 578 2 238
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . 28 26 26 29 1 073 1 126 945 344 332 549 564 539 598 550 549 564 539 598 550 42 789 44 391 44 617 41 886 38 940 53 378 54 993 54 713 52 010 48 666 . 3 696 3 717 3 572 3 188 . 3 696 3 717 3 572 3 188
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . 11 10 11 16 480 473 455 241 263 290 287 364 320 337 290 287 364 320 337 12 034 12 616 13 007 12 975 13 302 13 742 14 377 14 774 14 949 15 230 . 1 206 1 374 1 454 1 512 . 1 206 1 374 1 454 1 512
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 antall . 61 48 44 39 1 177 1 203 1 167 403 326 747 729 727 692 514 747 729 727 692 514 47 787 49 750 48 174 43 701 37 937 57 014 58 562 56 717 52 042 45 730 . 4 886 4 669 4 186 3 415 . 4 886 4 669 4 186 3 415
Bor i eid bolig (antall) antall . 14 11 14 16 492 482 476 202 223 397 398 411 326 300 397 398 411 326 300 8 758 9 234 9 172 8 160 7 746 9 549 10 022 9 865 8 917 8 362 . 891 952 950 988 . 891 952 950 988
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . 33 58 51 60 2 037 1 855 1 805 729 734 1 228 1 136 1 309 1 122 1 088 1 228 1 136 1 309 1 122 1 088 60 361 61 467 58 735 55 016 53 755 72 236 73 198 69 547 65 288 63 475 . 5 755 5 752 5 524 5 534 . 5 755 5 752 5 524 5 534
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt