KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . 5,9 5,9 5,9 5,9 7,5 5,7 5,5 7,1 11,7 7,6 7,1 9,1 6,3 6,2 7,6 7,1 9,1 6,3 6,2 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 . 12,8 13,6 13,5 15,2 . 12,8 13,6 13,5 15,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . 11,8 11,8 13,7 17,6 43,2 40,3 40,8 46,8 45,8 42,9 43,3 39,4 40,7 40,9 42,9 43,3 39,4 40,7 40,9 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 . 39,9 40,8 41,8 42,2 . 39,9 40,8 41,8 42,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . 11,7 8,0 14,9 9,6 28,0 27,7 32,2 20,9 14,8 28,5 28,3 31,6 28,5 27,1 28,5 28,3 31,6 28,5 27,1 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 . 31,2 32,5 28,2 19,4 . 31,2 32,5 28,2 19,4
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . 49,0 49,0 49,0 68,6 40,9 40,3 38,3 41,8 37,6 45,4 42,3 41,3 32,5 39,2 45,4 42,3 41,3 32,5 39,2 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 . 53,4 53,2 49,9 48,5 . 53,4 53,2 49,9 48,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . 2 050 2 170 2 092 2 330 2 424 2 628 3 122 3 434 3 642 3 154 3 623 4 097 3 178 3 436 3 154 3 623 4 097 3 178 3 436 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 . 2 148 2 155 2 080 2 203 . 2 148 2 155 2 080 2 203
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr) 1000 kr . 56 725 60 471 51 863 61 863 63 037 64 258 66 963 83 650 83 883 64 121 64 737 70 613 71 066 73 823 64 121 64 737 70 613 71 066 73 823 91 519 95 782 98 538 101 283 107 360 101 802 106 470 106 143 110 614 117 561 . 116 036 123 298 120 110 123 684 . 116 036 123 298 120 110 123 684
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . 29 500 37 667 55 000 32 222 12 508 16 574 15 417 17 122 19 149 11 703 15 544 16 315 18 311 24 779 11 703 15 544 16 315 18 311 24 779 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 . 28 827 24 901 29 806 28 321 . 28 827 24 901 29 806 28 321
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 8 0 1 826 672 1 156 1 612 2 023 2 610 2 637 1 117 957 2 061 1 945 1 871 1 117 957 2 061 1 945 1 871 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 . 1 732 2 093 1 457 1 455 . 1 732 2 093 1 457 1 455
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . 3 3 3 3 177 134 125 56 94 146 139 217 130 133 146 139 217 130 133 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 . 502 542 542 615 . 502 542 542 615
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 2 045 2 170 2 080 2 317 1 886 1 937 2 197 2 000 2 470 2 454 2 560 3 074 2 555 2 806 2 454 2 560 3 074 2 555 2 806 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 . 1 193 1 276 1 245 1 427 . 1 193 1 276 1 245 1 427
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . 95 216 100 353 95 706 103 882 96 225 98 623 103 051 119 345 144 287 95 443 96 708 101 757 109 356 115 808 95 443 96 708 101 757 109 356 115 808 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 . 140 092 149 748 146 479 167 342 . 140 092 149 748 146 479 167 342
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.