KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,3 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . 1 412 1 242 1 149 1 435 52 935 56 994 57 910 11 469 10 740 49 859 54 444 54 126 53 714 59 661 49 859 54 444 54 126 53 714 59 661 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . 109 511 117 871 119 029 125 032 . 109 511 117 871 119 029 125 032
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . 6,3 5,5 5,2 6,6 4,4 4,8 .. 3,0 2,8 3,7 4,0 .. 4,5 5,0 3,7 4,0 .. 4,5 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . 5,4 .. 5,9 6,0 . 5,4 .. 5,9 6,0
Landbrukseiendommer (antall) antall . 225 227 221 219 11 933 11 855 .. 3 863 3 891 13 537 13 485 .. 11 876 11 898 13 537 13 485 .. 11 876 11 898 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . 20 186 .. 20 140 20 722 . 20 186 .. 20 140 20 722
Jordbruksbedrifter (antall) antall . 55 54 55 52 2 309 2 280 .. 481 467 1 864 1 834 .. 1 826 1 808 1 864 1 834 .. 1 826 1 808 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . 5 720 .. 5 648 5 530 . 5 720 .. 5 648 5 530
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . 19 823 19 594 19 659 19 562 479 984 476 002 .. 125 823 125 112 386 290 385 299 .. 415 465 415 468 386 290 385 299 .. 415 465 415 468 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . 1 604 582 .. 1 645 144 1 648 510 . 1 604 582 .. 1 645 144 1 648 510
Produktivt skogareal (dekar) dekar . 469 759 469 776 469 776 437 060 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 534 800 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 897 168 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 897 168 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . 10 418 574 .. 10 651 044 10 617 155 . 10 418 574 .. 10 651 044 10 617 155
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 123,1 0,0 0,0 0,0 1 439,8 356,9 153,7 72,3 53,5 336,9 418,9 214,2 220,0 346,6 336,9 418,9 214,2 220,0 346,6 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . 990,1 902,9 1 391,5 654,6 . 990,1 902,9 1 391,5 654,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 14,1 0,0 0,0 0,0 128,2 211,3 52,2 44,0 37,1 79,8 96,2 149,0 71,8 54,4 79,8 96,2 149,0 71,8 54,4 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . 501,8 595,3 784,0 371,4 . 501,8 595,3 784,0 371,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 109,0 0,0 0,0 0,0 1 311,6 145,6 101,5 28,3 16,4 257,1 322,7 65,2 148,2 292,2 257,1 322,7 65,2 148,2 292,2 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . 488,3 307,6 607,5 283,2 . 488,3 307,6 607,5 283,2
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . 44 65 39 427 1 631 1 480 2 380 671 635 1 949 1 964 1 985 1 055 1 383 1 949 1 964 1 985 1 055 1 383 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . 5 253 6 353 6 645 3 083 . 5 253 6 353 6 645 3 083
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . 8 18 5 4 573 622 629 277 262 638 702 633 491 505 638 702 633 491 505 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . 1 086 1 196 1 224 1 061 . 1 086 1 196 1 224 1 061

Kontakt