KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 731 782 774 788 810 25 740 27 240 26 513 28 881 19 589 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 41 843 44 131 46 084 49 951 38 694 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 34 851 33 536 36 585 37 929 38 965 34 851 33 536 36 585 37 929 38 965
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,7 4,0 3,9 4,0 4,2 3,7 3,9 3,8 4,5 .. 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,6 4,4 4,8 5,0 .. 4,6 4,4 4,8 5,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 199 197 197 197 193 6 941 6 921 6 921 6 473 .. 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 7 656 7 624 7 624 7 564 .. 7 656 7 624 7 624 7 564 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 66 65 68 67 60 1 568 1 552 1 519 1 433 .. 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 135 2 082 2 023 1 980 .. 2 135 2 082 2 023 1 980 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 25 183 23 967 25 276 24 560 23 789 344 173 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 761 834 753 878 745 660 745 281 .. 761 834 753 878 745 660 745 281 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 44 596 44 244 44 244 44 244 44 255 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 3 024 128 2 998 524 2 998 524 3 011 618 .. 3 024 128 2 998 524 2 998 524 3 011 618 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 30,2 1,0 33,1 10,9 0,0 205,7 135,7 145,5 73,4 133,3 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 735,3 1 904,2 792,2 5 830,6 749,5 735,3 1 904,2 792,2 5 830,6 749,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 19,2 1,0 32,1 8,8 0,0 144,7 69,1 135,9 63,2 75,1 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 314,3 1 084,5 541,4 591,3 409,6 314,3 1 084,5 541,4 591,3 409,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 11,0 0,0 1,0 2,1 0,0 61,0 66,6 9,6 10,2 58,2 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 421,0 819,7 250,8 5 239,3 339,9 421,0 819,7 250,8 5 239,3 339,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 501 857 549 575 1 133 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 1 165 1 286 1 638 1 483 805 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 603 433 329 799 502 603 433 329 799 502
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 4 5 3 7 4 291 315 293 290 213 501 541 635 476 454 445 545 443 474 361 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 259 268 356 237 220 259 268 356 237 220

Kontakt