KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 28,7 28,7 23,0 23,0 23,0 13,0 13,1 16,0 11,8 11,9 24,6 19,9 22,3 16,8 17,0 20,8 13,5 17,0 21,2 21,5 20,8 13,5 17,0 21,2 21,5 9,0 8,8 9,3 20,3 21,9 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 19,2 16,8 15,6 14,3 14,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 82,8 83,9 94,3 94,3 94,3 38,3 42,8 49,2 51,0 50,8 63,6 64,2 72,8 60,6 59,7 54,0 54,2 67,0 70,3 71,1 54,0 54,2 67,0 70,3 71,1 45,7 46,4 45,2 82,5 87,1 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 63,3 62,1 63,7 61,0 61,5
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 35,2 23,4 23,3 26,5 29,5 37,3 33,9 26,4 32,8 29,1 33,3 26,3 22,4 26,6 21,9 35,1 28,7 25,7 27,8 25,0 35,1 28,7 25,7 27,8 25,0 37,6 36,6 35,6 21,9 16,7 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 36,3 31,0 28,4 24,1 22,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 16,1 14,9 0,0 0,0 1,1 39,7 36,2 32,2 35,8 36,1 29,9 29,1 23,2 29,8 30,2 35,7 32,6 27,0 17,0 18,3 35,7 32,6 27,0 17,0 18,3 40,6 39,6 37,9 6,6 6,3 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 22,4 21,4 20,0 20,4 22,6
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 919 886 875 844 976 1 297 1 361 1 498 1 483 1 591 1 028 1 074 1 125 1 525 1 714 1 202 1 224 1 263 1 338 1 524 1 202 1 224 1 263 1 338 1 524 1 798 1 976 2 108 1 705 1 795 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 1 631 1 520 1 762 2 069 2 255
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 13 792 9 932 16 110 21 415 22 829 13 709 14 010 17 219 18 789 21 406 18 441 19 880 20 620 20 975 27 273 18 116 19 819 17 060 22 575 26 422 18 116 19 819 17 060 22 575 26 422 18 619 20 837 20 324 24 095 22 746 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 16 877 15 985 14 675 15 956 29 217
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 345 500 2 972 410 937 986 1 008 712 975 1 120 1 055 1 417 1 466 1 673 1 203 838 1 595 1 464 1 438 1 540 838 1 595 1 464 1 438 1 540 1 417 1 582 1 385 1 016 1 080 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 192 1 731 1 569 1 574 1 472
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 25 25 20 20 20 127 120 114 360 364 649 535 548 821 837 401 261 345 603 616 401 261 345 603 616 499 514 643 631 687 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 571 502 462 418 423
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 846 792 799 757 783 1 105 1 180 1 268 1 214 1 346 885 934 961 1 099 1 313 1 001 1 047 1 093 990 1 150 1 001 1 047 1 093 990 1 150 1 309 1 426 1 613 1 024 1 127 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 1 161 1 228 1 391 1 389 1 643
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 80 586 76 494 77 701 74 023 77 368 81 682 83 358 90 213 105 244 116 024 130 819 137 823 154 787 127 122 151 805 98 748 102 888 114 806 164 801 192 189 98 748 102 888 114 806 164 801 192 189 101 024 106 097 119 632 182 799 201 915 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 104 360 110 060 124 456 125 929 146 451
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.