KOSTRA nøkkeltall

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,9 1,1 1,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 617 1 820 1 844 1 967 51 184 54 617 52 935 56 994 48 197 49 888 49 859 54 444 48 197 49 888 49 859 54 444 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 31 093 33 831 33 035 36 425 31 093 33 831 33 035 36 425 31 093 33 831 33 035 36 425
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,4 3,9 4,0 4,2 4,3 4,6 4,4 4,8 3,6 3,7 3,7 4,0 3,6 3,7 3,7 4,0 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 2,5 2,8 2,7 3,0 2,5 2,8 2,7 3,0 2,5 2,8 2,7 3,0
Landbrukseiendommer (antall) antall 470 466 466 466 11 961 11 933 11 933 11 855 13 537 13 537 13 537 13 485 13 537 13 537 13 537 13 485 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 12 247 12 218 12 218 12 144 12 247 12 218 12 218 12 144 12 247 12 218 12 218 12 144
Jordbruksbedrifter (antall) antall 47 46 44 43 2 367 2 363 2 309 2 280 1 910 1 910 1 864 1 834 1 910 1 910 1 864 1 834 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 940 917 892 868 940 917 892 868 940 917 892 868
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 9 978 10 346 10 399 10 386 474 717 477 083 479 984 476 002 378 016 380 617 386 290 385 299 378 016 380 617 386 290 385 299 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 238 841 235 739 240 326 239 241 238 841 235 739 240 326 239 241 238 841 235 739 240 326 239 241
Produktivt skogareal (dekar) dekar 35 739 35 736 35 736 35 778 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,3 28,4 2,2 6,1 324,5 411,5 1 439,8 356,9 170,1 389,5 336,9 418,9 170,1 389,5 336,9 418,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 568,3 492,1 653,5 415,0 568,3 492,1 653,5 415,0 568,3 492,1 653,5 415,0
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,3 28,4 2,2 6,1 141,7 149,3 128,2 211,3 67,9 205,2 79,8 96,2 67,9 205,2 79,8 96,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 219,9 161,6 134,0 144,2 219,9 161,6 134,0 144,2 219,9 161,6 134,0 144,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 182,8 262,2 1 311,6 145,6 102,2 184,3 257,1 322,7 102,2 184,3 257,1 322,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 348,4 330,5 519,5 270,8 348,4 330,5 519,5 270,8 348,4 330,5 519,5 270,8
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 79 100 223 58 1 357 2 264 1 631 1 480 1 202 1 284 1 949 1 964 1 202 1 284 1 949 1 964 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 913 837 1 142 2 012 913 837 1 142 2 012 913 837 1 142 2 012
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 36 30 36 30 647 633 573 622 758 582 638 702 758 582 638 702 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 697 637 652 607 697 637 652 607 697 637 652 607

Kontakt